Generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv den 12. april 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Beretning fra Arkivet
  4. Fremlæggelse af revideret regnskaber
  5. Forslag fra bestyrelsen – ændringer af vedtægter
  6. Valg til bestyrelsen (På valg er: Knud Møller Andersen, Thora Jensen, Linda Svendgaard)
  7. Valg af 2 suppleanter (På valg: Harriet Rasmussen og Bjarne Lampe) Harriet er villig til genvalg
  8. Valg af revisorer (På valg: Inga Fast Hansen og Lisbeth Balskilde) Lisbeth er villig til genvalg
  9. Eventuelt

Lis Hauerslev bød velkommen til Generalforsamlingen den 28. af slagsen.

Ad 1) Gunnar Hauerslev blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, gyldig og beslutningsdygtig.

Ad 2) Lis konstaterede at antallet af medlemmer var 189 medlemmer fordelt på 120 adresser og med kun et æresmedlem tilbage nemlig Aage Domino.

Lis fortalte om samarbejdet med Solbjergskolens i forbindelse med deres 50 år jubilæum, hvor vi havde lavet en udstilling om de 8 små skoler, der blev til Solbjergskolen. Om selve dagen hvor der var ballonopsendelse, og hvor Arkivet fik overdraget en ”Tidskiste” som vi skal opbevare i 25 år.

Bestyrelsen stillede med to medlemmer , og Arkivet stillede også med to medlemmer på Markedsdagen i Lokalcentret. Standen havde haft mange besøgende. Lis fortalte om vores sensommertur til ”Brunkulslejrene i Søby”, hvor 24 personer havde valgt at bruge en dag. Først ved Rørbæk Sø, så et foredrag om tilblivelsen og produktionen af brunkul og ”de skæve eksistenser i lejren”, besigtigelsen af ”husene”, for at slutte af med kaffe og lagkage.

Lis omtalte hæftet om ”Ungdomsskolen i 50 år”, som blev på 40 sider, og som udgives i forbindelsen med Generalforsamlingen. Hæftet er skrevet af Kai Petersen mf. og Lis takkede ham for hans store arbejdsindsats.

Lis fortalte om kommunes planer med at lægge Skole- og Folkebibliotekerne sammen og lave et medborgercenter. Planerne var ”lagt lidt på is” for øjeblikket pga. pengemangel.

Lis Hauerslev takkede Minna Sørensen, der havde valgt at stoppe på arkivet, for det store arbejde hun havde lavet for arkivet. Lis takkede også de øvrige medarbejdere for deres arbejdsindsats i det forløbne år.

Lis opfordrede medlemmerne til at bruge arkivet og at arkivet godt kunne bruge flere medarbejdere.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3) Lene var desværre blevet syg, så Harriet læste Lenes beretning fra Arkivet op.

Medarbejderne Jørgen, Lis, Flemming, Mogens og Lene arbejder med at digitalisere arkivalier og billeder til Internettet på Arkiv.dk. Jørgen styrer desuden vores hjemmeside. Gunnar Hauerslev har overspillet VHS-bånd til DVD for os, og de er nu også lagt ind på arkiv.dk.

Lis fungerer som vores kontaktperson til det offentlige, da vi ikke har en officiel leder.

Karen og Harriet arbejder med slægtsforskningen. Harriet har dog haft en pause her i vinter for at skrive sin egen slægts historie, men vender nu tilbage med fornyet kraft.

Minna der har taget sig af vores udklip har nu af personlige årsager valgt at stoppe – en tak for et stort arbejde.

Folk der har besøgt Arkivet fysisk er blevet færre, men til gengæld er kommet et større antal forespørgsler via e-mail og arkiv.dk. Arkiv.dk har nu publiceret 1,2 mill. billeder, og 890.000 personer har besøgt denne hjemmeside. Heraf har 4162 besøgt vores side på arkiv.dk, og 3120 har besøgt vores egen hjemmeside.

Lene omtalte Udstillingen på Aarhus Rådhus i forbindelse med Rådhusets 75 år jubilæum. Samarbejdet i arkiverne i Aarhus Syd. Årsmødet for Arkiverne i Aarhus 2015 også på Rådhuset. Solbjergskolens 50 års jubilæum. Markedsdagen på Lokalcentret d. 22. aug.

Lene takkede for et godt samarbejde med Støtteforeningen:

Ad 4) Regnskaberne blev fremlagt både fra Støtteforeningen og fra Arkivet. Overskuddet i Støtteforeningen

var på 3.810 kr. og der var et lille underskud på Arkivets resultat på 726 kr.

Begge regnskaber blev godkendt.

Ad 5) Forslag fra bestyrelsen – ændringer af vedtægter.

Der blev indføjet en ny §8 og de øvrige vedtægter rykker en tak. Vedtægtsændringerne er fordi banker og skat forlanger, at der skal stå en forening bag med eget CVR-nr.

Vedtægtsændringerne vil fremgå af vores hjemmeside: http://www.egnsarkivetsolbjerg.dk/

Ad 6) På valg var: Knud Møller Andersen, Thora Jensen, Linda Svendgaard og ingen af disse ønskede genvalg.

Nyvalgt er Lisbeth Andersen og Per Højsgaard, så bestyrelsen består nu af 6 personer.

Ad 7) Valg af 2 suppleanter. På valg: Harriet Rasmussen og Bjarne Lampe – Harriet var villig til genvalg.

Harriet Rasmussen genvalgt – nyvalgt Gunnar Hauerslev.

Ad 8) Valg af revisorer. På valg: Inga Fast Hansen og Lisbeth Balskilde – Lisbeth var villig til genvalg.

Lisbeth Balskilde genvalgt og nyvalgt blev Sv. Arne Magnussen.

Ad 9) Der arbejdes med vedtægterne så Arkivets regnskab også optræder i vedtægterne. Vedtægtsændringerne skal være klar til næste års generalforsamling.

Lis takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og især Linda, som i mange år havde kasser i Støtteforeningen. Der var også en tak til Kai Petersen for det glimrende arbejde med udarbejdelsen af vores hæfte ”Ungdomsskolen i 50 år”.

Efter kaffen holdt sognepræst fra Tiset, Jette Rosenberg Christiansen et glimrende foredrag om ”historien, erindringen og fortællingens indflydelse på vores liv” og fik både indflettet Halfdan Rasmussen og HC Andersen.

Solbjerg NU maj måned

Egnsarkivet afholdt generalforsamling d. 12 april og i den forbindelse fik medlemmerne udleveret årets hæfte. Hæftet omhandler i år ”Ungdomsskolen i 50 år” og er skrevet af tidligere klub- og ungdomsskoleleder Kai Pedersen sammen med nuværende og tidligere skole- og klubmedarbejdere.

Der er nok ikke en eneste person, der er vokset op i Solbjerg, som ikke har haft en eller anden forbindelse til Ungdomsskolen eller Klubben i Solbjerg og kan snakke om oplevelser herfra.

Fisketure, elektronik, knallertkørekort, motocross, sejlture, musikbands, SUK, udenlandsture, vildmarksture, bodybuilding, Sunhill Vice, Musical Syd og Solbjerg Dagen og Festivallerne.

Ja minderne vælder nok frem på mangen en Solbjerg borger.

Hæftet består af 40 sider, og kan nu købes i løssalg for 25 kr. på arkivet i åbningstiden mandage fra kl 15-17.

Lokalarkiverne i Aarhus har haft en plancheudstilling i forbindelse med at Aarhus Rådhus fejrede sin indvielse for 75 år siden i 1941. Udstillingen kunne ses på Rådhuset fra d. 4.-9. april.

Planchen fra Arkivet i Solbjerg beskrev udviklingen af Solbjerg ” Fra Landsby til forstad” og beskriver udviklingen gennem en billedserie med undertekster bl.a. udviklingen da Solbjergskolen kom og omfartsvejen langs søen.

Skulle du have interesse i slægtsforskning i Solbjerg eller omegn er du meget velkommen til at besøge arkivet og høre, om vi har noget. Men du kan også prøve Internettet på www.arkiv.dk, og se om du er heldig, vi har fået oplysninger indkodet her. Vi mangler stadig at lægge en del materiale ind på hjemmesiden.
Du kan også kontakte os via e-mail egnsarkivet@ofir.dk.

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til

Forside

Solbjerg Nu – februar måned

Solbjerg Egnsarkivs Støtteforening holder generalforsamling tirsdag d.12. april kl 19.30 i Bibliotekets lokaler.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne, som kan ses på vores hjemmeside http://www.egnsarkivetsolbjerg.dk under punktet ”Støtteforening”.

På valg til bestyrelsen er: Linda Svendgaard, Knud Møller Andersen og Thora Jensen (de ønsker ikke genvalg)

På valg som suppleanter er: Harriet Rasmussen og Bjarne Lampe.

På valg som revisor er: Inga Fast

Deruden er der vedtægtsændringer på vej, fordi skat og bankerne kræver, vi har et CVR-nummer, og fortæller i vedtægterne, hvem der er økonomisk ansvarlig.

Desuden håber vi at være klar med det lille hæfte, som vi uddeler til medlemmerne i forbindelse med kontingentbetalingen, som der også er mulighed for at købe senere på Arkivet. Kontingentet er sat op med en 5’er så enkeltperson koster 50,- kr og familie koster 80, kr.

Hæftet er udarbejdet af tidligere ungdomsskoleleder Kai Pedersen og flere af klub- og ungdomsskolemedarbejdere. Det omhandler Solbjerg Ungdomsklub i 50 år. Der har været ros fra flere sider af hæftet fra sidste år om ”Ask Højskoles sidste dage”.

På arkivet arbejdes der stadig med indskrive billeder og arkivalier i www.arkiv.dk , og desuden er vi lige i gang med at lave planche til Aarhus Rådhus’ 75 års jubilæum.
Vores planche fra Solbjerg er over emnet ”Fra landsby til forstad”.

Udstillingen for øjeblikket i Arkivets lokaler er Solbjergskolens 50 år jubilæum.
Arkivet fylder selv 50 år i efteråret – herom senere.

Solbjerg Nu – januar måned

Dyrker du slægtsforskning eller arbejder en del med det, kunne du måske være os behjælpelig med at indskrive billeder i www.arkiv.dk . Det er sådan, at vi indscanner hele vores billedarkiv og herefter putter det på internettet. Inden da kontrollerer vi lige de oplysninger, vi har på personer og steder, sådan at vi er sikre på, at det er de rigtige oplysninger, der kommer ud på nettet. Der er også mange andre funktioner, som vi gerne vil have hjælp til.

Har du nu god tid her på de lange vinteraftener, så skulle du at gå ind på www.arkiv.dk og skrive ”Solbjerg” i ”søgefeltet”. Frem kommer for øjeblikket 2498 resultater. På resultatsiden, der er kommet frem. I venstre side ved ”Arkiv” skriv ”sol” og klik på Solbjerg og Omegns….

Nu er du klar til at søge specifikt på ting, der interessere dig f.eks. Tulstrup, Niels Peters Kro, en bestemt person e.l. Det er ikke sikkert, at det giver resultat endnu, idet vi mangler at lægge ca. 4000-6000 billeder ind og endnu flere arkivalier.

Du kan også kigge på vores hjemmeside på www.egnsarkivetsolbjerg.dk . Her kan du se hvilke udgivelser, vi har på arkivet af bøger og hæfter, åbningstider mm. På hjemmesiden er der også nogle gamle billeder, vi ikke kan finde ud af. De samme billeder ligger i Facebook gruppen ”Solbjerg i gamle dage”. Facebook-gruppen er en gruppe, hvor du kan lægge billeder ind og få andre i byen til at komme med deres bud på, hvem der skulle være på billedet.

Sensommerturen gik i år til Brunkulslejrene i Søby

I alt stillede 22 personer op i strålende solskin til en tur til Søby Brunkulslejrene med afgang fra Solbjergskolen. Det første stop var for at spise vores medbragte mad, og det blev holdt ved Rørbæk Sø. Hvor der var borde-bænke og der dækket blev fin dug på bordene. Det næste stop blev Søby. Her fik vi en fortrinlig rundvisning. Først et lille foredrag om dannelsen af brunkullene og de faktuelle oplysninger om stedet, der var aktivt fra 1940-70, senere gik vi rundt i de små skure – undskyld huse, som folkene havde boet i og turen blev afsluttet ved en demonstrationsudgravningen.


Under hele turen blev der fortalt om de forskellige mennesker, der havde boet og arbejdet i Søby, og der var en del ”skæve eksistenser” blandt disse 5000-7000 personer, som arbejdede der under krigen. Før krigen havde man importeret 80% af vores kulforsyning fra England, og pludselig skulle vi være selvforsynende, og det blev til lidt import at kul fra Tyskland, tørvegravning og så brunkullene. Men for at få brunkullene op, skulle man grave ca 20 m ned og fjerne sandet ovenpå. Det krævede en masse folk med trillebøre, idet elektriciteten ikke kom frem til stedet de første par år stedet var i drift. En mand kunne grave 100 tons pr dag og fik 1 kr. pr. ton. Det var godt betalt arbejde, men også meget farligt. I alt døde 59 personer under arbejdet, og der var 500-700 arbejdsulykker uden dødelig udgang.

Efter rundvisningen sluttede vi turen af med en kop kaffe og et stykke lagkage i Søbyhus Cafeteria.

Hjemmeside: www.lokalhistorieiaarhus.dk/solbjerg

På arkivets vegne
Jørgen Christensen.

 

Sensommerturen går i år til Søby Brunkulslejre

Den afholdes lørdag den 26. september

Søby Brunkulslejre var vigtig for vores brændselsforsyning især under verdenskrigene. De er også kaldt for ”Danmarks Klondyke” og var ”Danmarks farligste arbejdsplads”.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Solbjerg Skole kl. 1000 og kører i privatbiler.

Undervejs holder vi en pause og spiser vores medbragte frokost på en rasteplads.

Kl 1300 er der arrangeret rundvisning med guide i brunkulslejrene og på museet.

Derefter kører vi til Søbyhus Cafeteria, hvor vi får kaffe og et stykke lagkage kl. ca. 15.

Frist for bindende tilmelding er senest den 12. sept. Tilmelding til Linda. på telefon 86 92 90 58 eller 21 24 56 93. Ved tilmeldingen gives der besked til Linda om, man selv kan køre, og hvor mange man evt. kan tage med, eller om man skal køres.

Prisen er fastlagt til 80 kr + betaling til chaufføren for kørsel.

Vil du selv læse lidt mere om emnet, kan du hente materialer på følgende lnks:

http://www.brunkulsmuseum.dk/

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/oplev-soeby-brunkulslejer/

 

Hjemmesiden

Nu er vores nye hjemmeside oppe at køre, og du finder den på www.egnsarkivetsolbjerg.dk . Der er bl.a. et link der hedder ”Månedens billede”, hvor vi ønsker hjælp til at opklare forskellige billeder eller oplysninger, som vi har liggende og ikke kender stedet, personerne eller oprindelsen på. De samme billeder ligger også i en åben Facebook-gruppe, der hedder ”Solbjerg i gamle dage”, hvor man også selv kan lægge gamle billeder ind, som man ønsker oplysninger om.

Hjemmeside: www.egnsarkivetsolbjerg.dk

Arkivet er åben med betjening mandage fra 15-17


På arkivets vegne
Jørgen Christensen.

 

 

Udgivet i Nyheder | Kommentarer lukket til Forside